Skip Navigation Links.
 
פרסומים נבחרים – ד"ר אבי גריפל:
20101223102214.jpg
  • גריפל, א. (2006). ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. חיפה: הוצאת המחבר
  • גריפל, א. (2004). מדריך ליישום ומנחה להטמעה של מערכות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במקומות עבודה. תל אביב: המוסד לבטיחות ולגיהות
  • גריפל, א. (2003). בטיחות ובריאות בעבודה: חובות המעסיק והעובד(מהדורה שלישית). תל-אביב: התאחדות התעשיינים בישראל
 
פרסומים נוספים
20101223101929f3.jpg
  • גריפל, א. (2003). סטטיסטיקה של תאונות עבודה והצגתה ברמת הארגון. תל-אביב: המוסד לבטיחות ולגיהות.
  • גריפל, א. (2003). בחירה ויישום של המלצות ואמצעים למניעת תאונות עבודה (תקציר). תל אביב: המוסד לבטיחות ולגיהות.
  • גריפל, א. (2002). חקירת תאונות עבודה. תל אביב: המוסד לבטיחות ולגיהות.
  • גריפל, א. (1996). מאפייני תאונות עבודה בישראל 1995 (דו"ח מחקר לקרן מנוף), חיפה.
  • גריפל, א., דונגי, א. וכרמל, ר. (1995). שיעורי תאונות עבודה בישראל ובאירופה: מחקר השוואתי. (דו"ח מחקר למוסד לבטיחות ולגיהות), חיפה.
  • גריפל, א. (1987). בחירת אסטרטגיות לטיפול ממלכתי בתאונות עבודה: גישה רב משתנית. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.